مفهوم پیام Unregistered client (%computerName%) login rejected در کنسول مدیریتی پادویش و نحوه برخورد با آن

مساله در کنسول مدیریتی پادویش، در بخش Logs and Reports > Server Logs لاگ‌هایی با MessageID=9 با پیام Unregistered client (%computerName%) login rejected مشاهده می‌کنید. مفهوم این پیام و نحوه برخورد با آن در ادامه توضیح داده شده است. مفهوم پیام برای درک مفهوم پیام و شرایط رخداد آن باید با مفهوم رجیستر و اتصال کلاینت آشنا…