در صورت بستن CDROM پرینترهای HP LaserJet 1100 نیز بسته می‌شوند.

مساله کنترل ابزار پادویش اجازه کار به پرینتر HP LaserJet 1102 را نمی‌دهد. چه باید کرد؟ این دستگاه به عنوان CDROM شناخته می‌شود و تا CDROM باز نشود پرینت انجام نمی‌گیرد. علت مساله این مساله در مورد پرینترهای HP سری 11xx در مورد انواع DLPهای نرم‌افزاری منجمله پادویش رخ می‌دهد. علت این است که درایور…

جستجو و قاعده‌گذاری کنترل ابزار از روی سازنده و محصول (VID و PID) در DeviceID

نیازمندی کنترل ابزار پادویش اتصال یک ابزار به رایانه‌ای را ثبت کرده و شما می‌خواهید مدل و نوع ابزار را شناسایی کنید. شما می‌خواهید با استفاده از کنترل ابزار پادویش همه ابزارهای از مدل یا نوع خاصی را بلوکه یا مجاز نمایید. راهکار برای رفع این نیازمندی باید با ساختار شناسه ابزار یا همان Device…