2 مقاله محافظ درگاه ایمیل پادویش

محافظ درگاه ایمیل پادویش

محافظ درگاه ایمیل پادویش راهکاری یکپارچه و مطمئن در مقابله با تهدیدهای پیچیده بر مبنای پست الکترونیک است که با انواع سرور ایمیل بدون توجه به نوع و نسخه‌ی آن سازگاری دارد.