9 مقاله ضدباجگیر پادویش

ضدباجگیر پادویش

ضدباجگیر پادویش محصولی است که کنار سایر ضدویروس‌ها نصب شده و از سیستم در برابر باج‌افزارهایی که توسط ضدویروس شناسایی نمی‌شوند محافظت می‌کند.