سناریوهای اتصال کنسول‌های مدیریتی پادویش به یکدیگر

مساله شما چند کنسول مدیریتی پادویش در سازمان خود دارید که می‌خواهید به نوعی با یکدیگر ارتباط داشته باشند و  مایلید سناریوهای مختلف ممکن جهت این ارتباط را بشناسید. راهکارها راهکار پیشنهادی (تمام امکانات) روش پیشنهادی در اتصال کنسول‌های مدیریتی به صورت ساختار سلسله مراتبی (مستر/اسلیو Master/Slave) می‌باشد. در این حالت تمامی امکانات زیر فعال…