راهنمای راه‌اندازی Syslog در کنسول مدیریتی پادویش

مقدمه در این سند ماژول Syslog در کنسول مدیریتی پادویش و تنظیمات و امکانات موجود در آن تشریح شده است. پس از مطالعه این سند، خواننده معماری این ماژول را درک نموده و قادر خواهد بود که کنسول مدیریتی پادویش را برای ارسال لاگ مطابق پروتکل Syslog به یک لاگ‌سرور یا سامانه SIEM و مانند…