لیست پسوندهایی که به صورت پیشفرض کش می‌شوند

مساله

در صورتیکه مکانیزم کش در کلودگارد فعال گردد، کدام پسوندها به صورت پیش‌فرض کش می‌شوند؟

لیست پسوندها

در صورتیکه مکانیزم کش به صورت کلی فعال گردد، به صورت پیش‌فرض از پسوند انتهای URL جهت تصمیم‌گیری درباره اینکه محتوا استاتیک بوده و کش بشود یا خیر استفاده می‌شود.

این تصمیم تنها برحسب پسوند می‌باشد:

7Z AVI AVIF BIN BMP
BZ2 CLASS CSS CSV DMG
DOC DOCX EJS EOT EPS
EXE FLAC GIF GZ ICO
ISO JAR JPEG JPG JS
MID MIDI MKV MP3 MP4
OGG OTF PDF PICT PLS
PNG PPT PPTX PS RAR
SVG SVGZ SWF TAR TIF
TIFF TTFAPK WEBM WEBP WOFF
WOFF2 XLS XLSX ZIP ZST

همانطور که مشخص است هیچگاه محتوای صفحه (html) به عنوان استاتیک در نظر گرفته نمی‌شود. شما می‌توانید با تعریف قاعده صفحه (Page Rule) این پیش‌فرض را تغییر داده و تعیین کنید چه محتوایی کش بشود یا نشود.